බොහෝ තරුණයන්ගේ ප්‍රියතම නිවේදිකාව හෙවත් සජී මොහොට්ටිගේගේ වැඩිය දැකලා නැති ඡායාරූප කිහිපයක්

Beauty Gallery

තරුණයන්ගේ සිත් ආකරෂණය කල සුරූපිනියක් වගේම ගොඩක් දක්ෂ නිවේදිකාවක් තමයි සජී මොහොට්ටිගේ කියලා කියන්නේ. සජී මුලින්ම නිවේදිකාවක් විදියට ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ සියත ගුවන් විදුලි නාලිකාවෙන්. ඊට පසුව ඇය හිරු ගුවන් විදුලි නාලිකාව හා සම්බන්ධ වනවා. එහිදී ඇය ඉදිරිපත් කරනු ලබන වැඩ සටහන් ගොඩක්ම ජනප්‍රියත්වයට පත්වන්නේ ඇය හඬ දක්වන ආකාරය සිත් ඇඳ බැද ගන්නා නිසාම හා ඇයගේ නිවේදන ශිල්පිනියක් ලෙස ඇති හැකියාව නිසාමයි. හිමින් ගමනක් ගමන් කරමින් සාර්ථකත්වය කරා එන ඇය හිරු ටිවී නාලිකාවේද නිවේදන කටයුතු සඳහා සහභාගී වීමට ඇයට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඇයට වෙළඳ ප්‍රචාරන කටයුතු සඳහාද අවස්ථාව ලැබෙනවා. ගීතරූප රාමු සඳහාද ඇයට අවස්ථව ලැබෙනවා. ඇය සුරූපිනියක් සැබැවින්ම ඇය ගොඩක් ලස්සන සුන්දර යුවතියක් හැම විටම සුන්දර සිනහවක් මුවගේ රඳවා සිටින ඇය ගොඩක් දක්ෂ සුරූපි නිවේදිකාවක්. ඇය දක්ෂ සුරූපි නිවේදිකාවක් මෙන්ම අපුරූ නිරූපිකාවක්ද වෙනවා. ඒ නිසාම බොහෝ තරුණයන්ගේ සිත් ඇඳ බැඳ ගන්න ඇයට පුලුවන් උනා. පුංචි ගමනක් යමින් සාර්ථකත්වය කරා යන මේ පුංචි කෙල්ල හැමෝම ආදරය කරන චරිතයක් වෙලා. ඇයගේ ඉදිරි ගමනට සුභ පතන අතර ඇයගේ සුන්දර වූ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලමු.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *